Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Toepassing

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Rebel Projects en haar afnemers.

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

– Rebel Projects: Onderdeel van GKR-Media BV

– Afnemer: de wederpartij van Rebel Projects

– Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Rebel Projects en Afnemer.

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, rechtsbetrekkingen en de Overeenkomst tussen Rebel Projects en Afnemer.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Rebel Projects, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 6. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Rebel Projects en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3: Offertes

 1. Alle offertes van Rebel Projects zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk nadrukkelijk is aangegeven. Rebel Projects is nimmer verplicht opdrachten van Afnemer te aanvaarden en/of uit te voeren. Rebel Projects is gerechtigd de kosten van omvangrijke offertes aan Afnemer in rekening te brengen.
 2. Indien een offerte niet vrijblijvend wordt gedaan, is Rebel Projects slechts aan een offerte en/of aanbieding gebonden, indien zij door Afnemer schriftelijk binnen één maand is aanvaard.
 3. De Overeenkomst komt slechts tot stand, hetzij doordat Afnemer binnen de aangegeven termijn de offerte van Leverancier heeft aanvaard, hetzij doordat Rebel Projects een opdracht en/of offerte van Afnemer schriftelijk heeft bevestigd.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Rebel Projects niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en/of andere aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Rebel Projects verplicht zich de Overeenkomst naar beste weten en kunnen uit te voeren in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit redelijkerwijs zou eisen, heeft Rebel Projects het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Afnemer is verplicht alle gegevens, waarvan Rebel Projects aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Rebel Projects worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rebel Projects zijn verstrekt, heeft Rebel Projects het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Afnemer in rekening te brengen.
 3. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Rebel Projects de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Afnemer is verplicht de door Rebel Projects geleverde teksten, producten en/of diensten binnen twee weken te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, bij gebreke waarvan zij geacht worden in overeenstemming met de Overeenkomst te zijn.
 5. Tenzij anders is overeengekomen, is Rebel Projects te allen tijde gerechtigd meerwerk en/of extra werk, waaronder begrepen doch niet beperkt tot een herziening en/of wijziging van de geleverde tekst of opdracht aan Afnemer in rekening te brengen.
 6. Alle door Rebel Projects genoemde en/of overeengekomen termijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zijn nimmer fatale termijnen. Enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Rebel Projects dan ook niet in verzuim. Verzuim treedt pas in na een schriftelijke en gedetailleerde ingebrekestelling, waarbij Rebel Projects een termijn van twee weken voor zuivering wordt gegeven.

 

Artikel 5: Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij Afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Rebel Projects niet verplicht opdrachten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling van de werkzaamheden die reeds zijn verricht.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed en zal Rebel Projects Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Rebel Projects Afnemer hierover van tevoren inlichten.

 

Artikel 6: Contractsduur en beëindiging

 1. De Overeenkomst tussen Rebel Projects en een Afnemer wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Indien de Overeenkomst tussentijds door één der partijen wordt beëindigd, dient Afnemer alle werkzaamheden die zijn verricht door Rebel Projects op voorgeschreven wijze te voldoen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Afnemer.
 3. Indien de Overeenkomst tussentijds door Afnemer wordt beëindigd, is zij verplicht alle schade die Rebel Projects dientengevolge lijdt, te vergoeden.
 4. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Rebel Projects, zal Leverancier in overleg met Afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Afnemer toerekenbaar zijn.
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Rebel Projects extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Afnemer in rekening gebracht.

 

Artikel 7: Betaling

 1. Rebel Projects brengt gewoonlijk haar werkzaamheden aan Afnemer binnen twee weken na voltooiing van de opdracht in rekening, ongeacht het eventuele moment van publicatie door Afnemer.
 2. De door Rebel Projects gehanteerde tarieven en/of honoraria zijn exclusief BTW en eventuele kosten.
 3. Tenzij anders is aangegeven, dient betaling uiterlijk binnen drie weken na factuurdatum plaats te vinden op de op de factuur aangegeven bankrekening, zonder enig recht op korting en/of verrekening.
 4. Indien de vervaldatum van de factuur is verstreken, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en vanaf dat moment over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.
 5. Indien Afnemer nalatig blijft tot betaling van over te gaan, is Rebel Projects gerechtigd de vordering uit handen te (doen) geven, in welk geval Afnemer tevens gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verbandhoudende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. Rebel Projects is gerechtigd de hoogte van de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten forfaitair vast te stellen op 15% van het totale bedrag.
 6. Rebel Projects is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, indien Afnemer na het verstrijken van een betalingstermijn facturen onbetaald laat en alsdan alle werkzaamheden die zijn verricht en waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken direct in rekening te brengen en een betalingstermijn van één dag te hanteren. Rebel Projects is te allen tijde gerechtigd (aanvullende) zekerheid of voorschotbetalingen voor haar werkzaamheden te vragen.
 7. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Afnemer zijn de vorderingen van Rebel Projects op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang

 1. Alle door Rebel Projects geleverde zaken en/of gegevensdragers blijven eigendom van Rebel Projects totdat Afnemer alle (betalings)verplichtingen uit de met Rebel Projects gesloten Overeenkomst(en) is nagekomen.
 2. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht Rebel Projects zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Het risico van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Afnemer over op het moment waarop deze op de overeengekomen plaats aan Afnemer worden geleverd.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Rebel Projects is uitsluitend beperkt tot directe schade en is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De totale aansprakelijkheid van Rebel Projects onder de Overeenkomst is beperkt tot maximaal het bedrag dat Rebel Projects Afnemer voor de werkzaamheden onder Overeenkomst in rekening heeft gebracht of zou brengen.
 3. Afnemer vrijwaart Rebel Projects voor eventuele aanspraken van derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst.

 

Artikel 10: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting onder de Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan een tekortkoming van leveranciers en/of hulppersonen van Rebel Projects.
 3. Rebel Projects heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Rebel Projects zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Rebel Projects ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Rebel Projects gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen.

 

Artikel 11: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot strikte geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de Overeenkomst.
 2. Indien, op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak Rebel Projects en/of Afnemer gehouden is vertrouwelijke informatie te openbaren, zijn partijen verplicht de te openbaren vertrouwelijke informatie zo beperkt mogelijk te houden en zijn zij over en weer niet gehouden tot betaling van schadevergoeding en/of gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 12: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen het Auteursrecht, op onder de Overeenkomst door Rebel Projects vervaardigde werken, waaronder begrepen doch niet beperkt tot teksten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, software, (elektronische) en digitale bestanden berusten uitsluitend bij Rebel Projects.
 2. Rebel Projects, leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet, draagt onder de opschortende voorwaarde van tijdige betaling en bij levering slechts het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Indien Afnemer de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium.
 3. Alle door Rebel Projects verstrekte stukken, zoals teksten, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Afnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Rebel Projects worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Rebel Projects worden gebracht en Rebel Projects worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Rebel Projects kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

 

Artikel 13: Niet-overname personeel

Afnemer zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens onderlinge overeenstemming ter zake, personeel en of toeleveranciers van ondernemingen waarop Rebel Projects ter uitvoering van deze Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 14: Rechtskeuze en geschillenbeslechting

Het Nederlandse recht is van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.